Téma LawGames 2012

Poľnohospodárske družstvá prechádzajú v súčasnom období významnými vlastníckymi zmenami – prechodom od ťažkopádnej roztrieštenej vlastníckej štruktúry spôsobenej transformáciou družstiev, k vlastníckej štruktúre so štandardnými väčšinovými vlastníkmi, zakladajúcej efektívne a flexibilné rozhodovanie. Ide o významný spoločenský i právny trend.

Družstvá, sa tak snažia vytvoriť si obdobné vnútorné podmienky na podnikanie, aké majú obchodné spoločnosti v poľnohospodárstve tak, aby im dokázali v dnešnom trhovom prostredí konkurovať.

Na rozdiel od obchodného práva, sa však družstevné právo nevyvíja tak, aby poskytlo družstvám primerané právne podmienky na vysporiadanie sa so všetkými okolnosťami, s ktorými sa v rámci tohto, a iných právnych procesov potýkajú. Nereflektuje ich potreby.

V súčasnosti zároveň existuje málo skutočných odborníkov na družstevné právo, málo informačných právnych zdrojov pre manažment družstiev, čo nepriaznivú situáciu znásobuje.

Je preto dôležité upriamiť pozornosť na družstevné právo, podnecovať jeho rozvoj, podporovať mladých právnikov v zameraní sa na toto právne odvetvie s vysokým potenciálom, identifikovať jeho najpálčivejšie problémy a hľadať ich riešenia. To je predmetom LAWGAMES 2012.