Súťažné zadania 2012

Súťažné zadanie pre predkolo


V zmysle § 4 a) pravidiel LawGames, zverejňujeme a súčasne distribuujeme súťažným tímom totožné písomné zadanie.

Súťažný tím odovzdá súťažnú prácu organizátorovi v lehote do 6.4.2012, v elektronickej podobe a to prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.lawgames.sk.

Rozsah prác sa stanovuje na maximálne 30 000 znakov vrátane medzier.

Titulok príspevku má byť krátky a výstižný.

Téma zadania predkola:
Družstvo ako právnická osoba môže prijímať od svojich členov vklady, ako materiálne príspevky na zabezpečenie aktivít družstva. Zákonná úprava v otázke ocenenia nepeňažných vkladov vykazuje rozdielne poňatie princípov v porovnaní s úpravou danej problematiky v práve obchodných spoločností. Niektorým typom nepeňažných vkladov (cenný papier) ustanovuje ich fixnú hodnotu, odvislú od ekonomickej kondície ich samotného emitenta. Čo súdite vo všeobecnosti o nepeňažných vkladoch do základného imania družstva? Akú zohrávajú úlohu v kontexte so zmyslom základného imania v družstve a v obchodných spoločnostiach? Jestvujú podľa Vašej mienky aj alternatívne nepeňažné vklady, ktorými sa automaticky nezvyšuje hodnota členského vkladu člena družstva? Ako vnímate situáciu, ak pri vklade istého typu cenného papiera emitovaného družstvom, do základného imania obchodnej spoločnosti sa zákonným postupom dospeje k hodnote odlišnej ako je menovitá hodnota predmetného cenného papiera? Prosíme zaujmite názor ku všetkým, alebo len k niektorým z uvedených otázok. Vyjadrite sa k iným právnym otázkam podľa Vášho výberu, ktoré súvisia s problematikou nepeňažných vkladov do družstiev.

Súťažné zadanie pre semifinále


V zmysle § 5 a) pravidiel LawGames, zverejňujeme a súčasne distribuujeme súťažným tímom postupujúcim do semifinále totožné písomné zadanie pre semifinále.

Téma zadania pre semifinále:
Čo súdite o družstevných podielnických listoch?
Organizačné podmienky pre semifinále:

Súťažný tím nie je povinný odovzdať súťažnú prácu organizátorovi pred konaním semifinálového kola. Bez ohľadu na uvedené, predovšetkým z technických dôvodov odporúčame semifinalistom, ktorí pre potrebu ústnej obhajoby súťažnej práce budú využívať ppt alebo inú obdobnú elektronickú prezentáciu, aby tak učinili v lehote do 24.4.2012, a to prostredníctvom oficiálnej webovej stránky www.lawgames.sk. Iné požiadavky technického charakteru pre Vašu obhajobu súťažnej práce, prosíme bezodkladne konzultujte s organizátorom súťaže.

Prosíme vezmite na vedomie, že v zmysle § 5 pís e.) pravidiel LawGames, je rozsah Vašej ústnej obhajoby limitovaný. Odborná komisia pre semifinále Vašu súťažnú prácu bude posudzovať výlučne prostredníctvom Vašej obhajoby a nie písomného vyhotovenia súťažnej práce pre semifinále, in eventum zaslanej organizátorovi pred samotnou obhajobou súťažnej práce.

Súťažné zadanie pre finále


V zmysle § 6 a) pravidiel LawGames, bolo zverejnené a súčasne distribuované súťažným tímom postupujúcim do finále totožné písomné zadanie pre finále.

Téma zadania pre finále:
„Poľnohospodárske družstvá dnes prechádzajú významnými zmenami, ktoré sa dotýkajú najmä ich členov či vlastníkov družstevných podielnickych listov. Právo bezpochyby vytvára základný rámec predmetných zmien.
Čo považujete za najpálčivejší problém v rámci družstevného práva v kontexte s prebiehajúcimi zmenami? Ako na dané reflektuje súčasná slovenská právna úprava? Aké sú Vaše úvahy, riešenia Vami vnímaného problému z pohľadu úpravy de lege ferenda?“
Organizačné podmienky pre finále:

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že prednesenie obhajoby finálovej súťažnej práce finálovým súťažným tímom je časovo limitované na 30 minút. Následne je finálová súťažná práca podrobená kritickému skúmaniu odbornej komisie finále a ostatných semifinálových alebo finálových súťažných tímov, v časovom limite ďalších 30 minút (diskusia/otázky/odpovede a pod.).

Taktiež dávame do Vašej pozornosti skutočnosť, že podľa §6 Pravidiel LAWGAMES, predmetom finále súťaže je písomné vypracovanie vyššie uvedeného zadania finále (ďalej ako "Finálová Súťažná práca"), odovzdanie Finálovej súťažnej práce Organizátorovi a následná ústna obhajoba Finálovej súťažnej práce (ďalej ako "Obhajoba finálovej súťažnej práce"). Organizátor akceptuje ak písomné vypracovanie Finálovej súťažnej práce bude mať podobu ppt prezentácie alebo inej obdobnej formy. Otázky technického charakteru odporúčame konzultovať s organizátorom LAWGAMES bez zbytočného odkladu.