Priebeh súťaže 2012

Predkolo - 17 tímov


Semifinále - 8 tímov


Finále - 4 tímy


Víťazný tím


Oznamy:


Dňa 10.4.2012 Organizátor Súťaže obdržal via e-mail správu odoslanú z e-mailovej adresy blaha.mb@gmail.com, v ktorej Martin Blaha, člen tímu BBK Legal informuje Organizátora o svojom odstúpení zo Súťaže. Vo svojom podaní Martin Blaha zároveň požaduje, aby Organizátor Súťaže ponechal v Súťaži tím BBK Legal v zložení Lukáš Bögöš a Vít Križka.

Organizátor Súťaže LAWGAMES súhlasí s odstúpením Martina Blahu zo Súťaže LAWGAMES.

Organizátor Súťaže povoľuje zmenu počtu členov v tíme BBK Legal z troch členov na členov dvoch.

Organizátor Súťaže potvrdzuje, že v Súťaži LAWGAMES pokračuje 2 - členný súťažný tím BBK LEGAL v zložení Lukáš Bögöš a Vít Križka.

Dňa 10.4.2012 organizátor Lawgames adresoval via e-mail súťažnému tímu BBK Legal e-mailovú správu nasledovného obsahu:

Vážený súťažný tím Lawgames č.02 s názvom BBK Legal. Podľa §2 pis c.) pravidiel súťaže Lawgames, súťaže sa môžu zúčastniť 2-členné až 4-členné tímy, zložené zo študentov denného a/alebo externého bakalárskeho a/alebo magisterského štúdia na Zapojených fakultách. Členovia tímov musia byť študentmi totožnej Zapojenej fakulty. Počet tímov na Zapojenú fakultu nie je obmedzený. Jeden študent môže byť členom výlučne jedného tímu, nie viacerých tímov súčasne.

Organizátor súťaže neskúma posúdením právne relevantných dokladov naplnenie či dodržanie vyššie uvedených podmienok u jednotlivých členov súťažného tímu Lawgames a to pred potvrdením registrácie v LawGames. Bez ohľadu na to, nie je od organizátora vzhľadom k jeho právnemu postaveniu uvedené možno ani spravodlivo očakávať. Organizátor súťaže je v dobrej viere v to, že jednotliví členovia súťažných tímov spoločne, dobromravne a bez vynútenia rešpektujú pravidlá Lawgames.

Vzhľadom k zloženiu tímu BBK Legal a s prihliadnutím k Vami uvedeným údajom máme za to, že jeden člen Vášho tímu nespĺňa predpoklady na neho kladené pravidlami Lawgames. Žiadame preto, aby ste k uvedenej skutočnosti zaujali svoj postoj, a to v lehote do 12.4.2012.

V najbližšej dobe bude pre semifinalistov sprístupnená diskusia, kde okrem iného budete môcť konzultovať svoje otázky k súťažnému zadaniu.

Lehota na odovzdanie súťažných prác pre predkolo uplynula 6.4.2012

Dňa 31.03.2012 bolo Organizátorovi Súťaže, via e-mail, adresované podanie Nina Rosenbergera, ktorým oznamuje Organizátorovi Súťaže, že zo Súťaže odstupuje, spolu s ďalším členom tímu PEVS LAW TEAM, a to Matúšom Čorbom. Vo svojom podaní Nino Rosenberg zároveň požaduje, aby Organizátor Súťaže ponechal v Súťaži tím PEVS LAW TEAM v zložení Monika Iva Elischerová a Lukáš Skukálek.

Organizátor Súťaže LAWGAMES súhlasí s odstúpením Nina Rosenbergera a Matúša Čorbu zo Súťaže LAWGAMES.

Organizátor Súťaže povoľuje zmenu počtu členov v tíme PEVS LAW TEAM zo štyroch členov na členov dvoch.

Organizátor Súťaže potvrdzuje, že v Súťaži LAWGAMES pokračuje/Súťaže LAWGAMES je oprávnený sa zúčastniť 2 - členný súťažný tím PEVS LAW TEAM v zložení Monika Iva Elischerová a Lukáš Skukálek.

Dňa 29.3.2012 organizátor súťaže LawGames obdržal via e-mail podanie sťažnosti a námietky proti neoprávnenej registrácii tímov Druháci, JTM2 a Young Lawyers. Predmetnú žiadosť adresoval súťažný tím s názvom HotovaPohroma. Uvedený dokument bol organizátorovi zaslaný z e-mailovej adresy, ktorú tím HotovaPohroma uvádza ako e-mailový kontakt tímu.

Bez ohľadu na uvedené, organizátor nepreberá zodpovednosť za autentickosť mailovej komunikácie zo strany súťažného tímu HotovaPohroma.

Bezohľadu na uvedené organizátor súťaže LawGames vyzval namietané súťažné tímy na vyjadrenie ku sťažnosti.

Organizátor súťaže LawGames rozhodne o sťažnosti do 6.4.2012. O výsledku a odôvodnení rozhodnutia bude informovať ako sťažovateľa tak i namietané súťažné tímy. Samotný výsledok rozhodnutia zverejní organizátor na oficiálnej webovej stránke Lawgames.

Organizátor Súťaže LAWGAMES Sťažnosti Sťažovateľa, ktorým je Súťažný tím HotovaPohroma nevyhovuje a námietku proti neoprávnenej registrácií tímov podanú Sťažovateľom zamieta.

Organizátor Súťaže LAWGAMES Žiadosti Sťažovateľa, ktorým je Súťažný tím HotovaPohroma, o diskvalifikáciu a zrušenie registrácie tímov porušujúcich pravidlá nevyhovuje.

Organizátor Súťaže potvrdzuje, že v Súťaži LAWGAMES pokračuje/Súťaže LAWGAMES je oprávnený sa zúčastniť tím č. 3 – Druháci, tím č. 9 – JTM2, tím č. 17 – Young Lawyers.