Pravidlá LawGames 2012

§1 Základné ustanovenia

 1. LAWGAMES, je Súťažné podujatie s právnou tematikou, vytvorené a organizované spoločnosťou KRATKY GLOBAL TRUST, a.s. (so sídlom Štúrova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika, ičo: 43 890 270; spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vl. č. 1224/V – ďalej ako "Organizátor" alebo "KGT"), určené pre študentov vybraných vysokých škôl so sídlom v Slovenskej republike alebo Českej republike(v ďalšom texte aj ako "Súťaž").
 2. Pod pojmom "vybrané vysoké školy" sa majú na mysli právnické fakulty a iné Organizátorom do Súťaže zapojené fakulty obdobného odborného zamerania, so sídlom v Slovenskej republike alebo Českej republike(ďalej ako "Zapojené fakulty").
 3. Oficiálnou webovou stránkou Súťaže je webová stránka www.lawgames.sk .
 4. Súťaž sa riadi týmito Pravidlami, ktorými Organizátor vytvára regulačný systém Súťaže a ich aplikáciou vytvára v Súťaži rovnaké podmienky pre všetkých jej účastníkov.

§2 Základné podmienky Súťaže

 1. Termín a miesto konania Súťaže, ako aj iné organizačné podmienky Súťaže, nestanovené týmito Pravidlami, ustanovuje Organizátor pre každý ročník Súťaže osobitne.
 2. Súťaž prebieha v troch kolách – Predkolo, semifinále a finále.
 3. Súťaže sa môžu zúčastniť 2-členné až 4-členné tímy, zložené zo študentov denného a/alebo externého bakalárskeho a/alebo magisterského štúdia na Zapojených fakultách. Členovia tímov musia byť študentmi totožnej Zapojenej fakulty. Počet tímov na Zapojenú fakultu nie je obmedzený. Jeden študent môže byť členom vylučne jedného tímu, nie viacerých tímov súčasne.

§3 Vyhlásenie Súťaže a registrácia účastníkov

 1. Organizátor vyhlasuje Súťaž zverejnením oznamu o začatí Súťaže na Oficiálnej webovej stránke Súťaže, ako aj na jednotlivých Zapojených fakultách.
 2. Tímy, sa do Súťaže registrujú prostredníctvom registračného formulára zverejneného dňom vyhlásenia Súťaže na oficiálnej webovej stránke Súťaže (ďalej ako "Prihláška do Súťaže"). Lehotu na registráciu tímov stanovuje Organizátor. Súťaže sa môžu zúčastniť len tímy, ktoré (i.) spĺňajú podmienky definované týmito Pravidlami, a súčasne (ii.) v stanovenej lehote podali úplnú Prihlášku do Súťaže (ďalej aj ako "Súťažný tím"). Tímom spĺňajúcim uvedené podmienky (ďalej ako "Súťažný tím") Organizátor potvrdí registráciu.
 3. Organizátor zverejňuje informácie o Súťažných tímoch na oficiálnej webovej stránke Súťaže.

§4 Predkolo Súťaže

 1. Po uplynutí lehoty na registráciu Súťažných tímov, Organizátor distribuuje Súťažným tímom totožné písomné súťažné zadanie pre Predkolo (ďalej ako "Zadanie predkola").
 2. Predmetom Predkola Súťaže je písomné vypracovanie Zadania predkola podľa podmienok stanovených Zdaním predkola (ďalej ako "Súťažná práca") a odovzdanie Súťažnej práce Organizátorovi, v ním stanovenej lehote.
 3. Odovzdávanie Súťažných prác sa uskutočňuje prostredníctvom formulára určeného na odovzdávanie Súťažných prác, zverejneného na Oficiálnej webovej stránke Súťaže. Organizátor zverejňuje Súťažné práce na Oficiálnej webovej stránke Súťaže.
 4. Súťažné práce posudzuje min. 3-členná odborná komisia Predkola menovaná Organizátorom (ďalej ako "Odborná komisia predkola"). Posúdenie prác podľa interných kritérií odbornej komisie predkola nie je súťažným tímom zverejňované.
 5. Výsledky hodnotenia Súťažných prác odbornou komisiou Predkola (ďalej ako "Vyhodnotenie Predkola") distribuuje Organizátor Súťažným tímom v stanovenom termíne. Zároveň Organizátor zverejňuje Vyhodnotenie predkola na oficiálnej webovej stránke Súťaže. Pod pojmom Vyhodnotenie predkola sa má na mysli zostavenie zoznamu súťažných tímov postupujúcich do semifinále súťaže.
 6. Prvých osem Súťažných tímov, ktorých Súťažné práce boli v rámci vyhodnotenia Predkola ohodnotené ako najlepšie, postupuje do semifinále Súťaže ("ďalej ako Semifinálový súťažný tím").

§5 Semifinále Súťaže

 1. Organizátor je povinný spolu s Vyhodnotením predkola oznámiť Semifinálovým súťažným tímom totožné písomné súťažné zadanie pre semifinále (ďalej ako "Zadanie semifinále").
 2. Predmetom semifinále Súťaže je ústna obhajoba Súťažných prác podľa podmienok stanovených Zadaním semifinále (ďalej ako "Obhajoba súťažnej práce").
 3. V rámci Obhajoby súťažnej práce môže za Semifinálový súťažný tím vystúpiť ktorýkoľvek jeho člen a/alebo členovia, ak Zadanie semifinále neurčí inak.
 4. Súťažné práce posudzuje min. 3-členná Odborná komisia semifinále menovaná Organizátorom (ďalej ako "Odborná komisia semifinále"), a to z hľadiska celkovej odbornej prezentácie, kultúry prejavu, odbornej argumentácie a splnenia podmienok stanovených zadaním semifinále.
 5. Prednesenie Obhajoby súťažnej práce Semifinálovým súťažným tímom je časovo limitované na 15 minút. Následne je Súťažná práca podrobená kritickému skúmaniu Odbornej komisie semifinále a ostatných Semifinálových súťažných tímov, v časovom limite ďalších 15 minút (diskusia/otázky/odpovede a pod.).
 6. Výsledky hodnotenia Obhajoby súťažných prác Odbornou komisiou semifinále (ďalej ako "Vyhodnotenie semifinále") zverejní Organizátor bezodkladne na mieste konania semifinále. Zároveň Organizátor zverejňuje Vyhodnotenie semifinále na oficiálnej webovej stránke Súťaže. Pod pojmom Vyhodnotenie semifinále sa má na mysli najmä zostavenie zoznamu súťažných tímov postupujúcich do finále súťaže.
 7. Prvé štyri najlepšie hodnotené Semifinálové súťažné tímy, postupujú do finále Súťaže ("ďalej ako Finálový súťažný tím").

§6 Finále Súťaže

 1. Organizátor je povinný spolu s Vyhodnotením semifinále oznámiť Finálovým súťažným tímom totožné súťažné zadanie pre finále (ďalej ako "Zadanie finále").
 2. Predmetom Finále súťaže je písomné vypracovanie Zadania finále (ďalej ako "Finálová Súťažná práca"), odovzdanie Finálovej súťažnej práce Organizátorovi a následná ústna obhajoba Finálovej súťažnej práce (ďalej ako "Obhajoba finálovej súťažnej práce"). To všetko podľa podmienok, v lehotách a spôsobom stanovených Zadaním finále.
 3. V rámci Obhajoby finálovej súťažnej práce môže za Finálový súťažný tím vystúpiť ktorýkoľvek jeho člen a/alebo členovia.
 4. Súťažné práce posudzuje min. 3-členná Odborná komisia finále menovaná Organizátorom (ďalej ako "Odborná komisia finále"), a to z hľadiska celkovej odbornej prezentácie, kultúry prejavu, odbornej argumentácie a splnenia podmienok stanovených Zadaním finále.
 5. Prednesenie Obhajoby finálovej súťažnej práce Finálovým súťažným tímom je časovo limitované na 30 minút. Následne je Finálová súťažná práca podrobená kritickému skúmaniu Odbornej komisie finále a ostatných semifinálových alebo finálových Súťažných tímov, v časovom limite ďalších 30 minút (diskusia/otázky/odpovede a pod.).
 6. Výsledky hodnotenia Obhajoby finálových súťažných prác Odbornou komisiou finále (ďalej ako "Vyhodnotenie finále") zverejní Organizátor bezodkladne na mieste konania Finále. Zároveň Organizátor zverejňuje Vyhodnotenie finále na oficiálnej webovej stránke Súťaže.
 7. Finálový Súťažný tím, ktorého Obhajoba finálovej súťažnej práce bola v rámci Vyhodnotenia finále ohodnotená ako najlepšia, je Víťazom Súťaže.

§7 Iné podmienky Súťaže

 1. Všetky Súťažné družstvá sú povinné pridržiavať sa obsahu prihlášky do Súťaže. Zmena skutočností uvedených v Prihláške do súťaže (napr. zmena člena Súťažného tímu a pod.), je povolená len so súhlasom Organizátora.
 2. Súťažné družstvá sú povinné postupovať pri vypracovávaní Zadania Predkola, Zadania semifinále a Zadania finále samostatne.
 3. Súťaž prebieha v slovenskom a/alebo českom jazyku. Súťaž je verejná. Účasť v Súťaži je bezplatná.
 4. Víťazovi Súťaže odovzdáva hlavnú výhru Organizátor resp. ním určený partner. Formu, výšku a spôsob odovzdania hlavnej výhry, ako aj iných výhier v Súťaži, stanovuje Organizátor pre každý ročník Súťaže osobitne. Výhry sa uvádzajú v ich menovitej hodnote pred zdanením.
 5. Ak sa v lehote určenej Organizátorom na registráciu do Súťaže nezaregistrujú do Súťaže viac ako štyri Súťažné družstvá, daný ročník Súťaže sa neuskutoční.

§8 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Pravidlá sa zverejňujú najmä nie však výlučne na oficiálnej webovej stránke Súťaže.
 2. Tieto Pravidlá sú záväzné pre Organizátora Súťaže, jeho partnerov, členov Odborných komisií a všetky Súťažné družstvá. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu/doplnenie týchto pravidiel, za súčasného včasného zverejnenia zmien/doplnení na oficiálnej webovej stránke Súťaže.
 3. LAWGAMES je výsledkom tvorivej duševnej činnosti KGT. Ďalšie šírenie a/alebo zmena a/alebo doplnenie konceptu a/alebo Pravidiel a/alebo organizácie a/alebo názvu a/alebo značky Súťaže, je možné len za súhlasu KGT.