Názory účastníkov 2012

JUDr. Jozef Brázdil
predseda Európskeho rozhodcovského súdu
člen odbornej komisie semifinále

JUDr. Jozef  Brázdil
Organizátor prvého ročníka súťaže LAWGAMES si zvolil nanajvýš aktuálnu tému. Som rád, že sa mladí ľudia, študenti právnických fakúlt zapojili do riešenia problému okolo družstevných podielnických listov. Hoci návrhy súťažných tímov neboli dokonalé, niektorým chýbali aj znalosti, oceňujem ich prístup. Posudzovali sme najmä kreativitu. Lebo memorovať nejaké ustanovenia zákona a hovoriť o tom, aká je právna úprava je síce pekné, ale treba vedieť surfovať v právnom poriadku. Niektorí študenti na súťaži zlyhali. Vyviedli ich z miery otázky členov odbornej komisie či súperiacich tímov. Ale väčšina sa témy zhostila veľmi dobre. Aj keď niektoré prejavy a prezentácie neboli dokonalé, spôsob prezentácie bol výborný. Myslím si, že súťaž bola pre všetkých zúčastnených študentov skúškou do života.

Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
mimoriadny profesor, vedúci katedry obchodného a hospodárskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
člen odbornej komisie finálového kola

Doc. JUDr. Ján  Husár, CSc.
Oceňujem iniciatívu organizátora súťaže LAWGAMES. Priznávam, že systém štúdia práva, ktorý sa uplatňuje na našich právnických fakultách je v podstate založený na pasívnom prijímaní prednášok. Počas výučby je relatívne malý priestor aj v rámci seminárov na širšom priestore prezentovať riešenia určitého problému. Takže z toho hľadiska podobné študentské súťaže, workshopy či semináre vytvárajú priestor na to, aby sa mohli študenti vlastným tvorivým spôsobom zmocniť určitej témy. Výrazne oceňujem kreatívny prístup všetkých finálových tímov.

Daniel J. Kratky
predseda predstavenstva Kratky Global Trust a.s.
člen odbornej komisie súťaže

Daniel J. Kratky
Členom skupiny Kratky Global Trust a.s. je aj LawFarm s.r.o., ktorá sa za krátky čas stala jednou z popredných poradenských spoločností v oblasti družstevného práva. Keď sme sa zaoberali otázkou, kde je dôvod úspechu spoločnosti LawFarm dospeli sme k zisteniu, že družstevnému právu sa tak, ako to robí LawFarm, nevenuje na Slovensku zatiaľ nikto. V našej skupine sme presvedčení, že jej rozvoj zabezpečia jedine talentovaní, výrazní a mladí odborníci. Od tohto poznania bol už len krôčik k zorganizovaniu prvého ročníka LAWGAMES. Som rád, že súťaž mladých ľudí zaujala. Kreatívne pristúpili k riešeniu zadaní, týkajúcich sa družstevného práva ako takého a najmä k riešeniu problémov s družstevnými podielnickými listami (DPL). Dôležitý bol osobný pohľad na nejaký problém v rámci družstevného práva. Lebo kreativita je to, čo v Kratky Global Trust oceňujeme vari najviac. A tak prvý ročník LAWGAMES hodnotím veľmi pozitívne.

Ing. Marián Záhumenský
poslanec NR SR, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
člen odbornej komisie finálového kola

Ing. Marián Záhumenský
Som rád, že sa problematika družstevných podielnických listov (DPL) dostala až k študentom právnických fakúlt prostredníctvo tejto súťaže. Širokú diskusiu o DPL otvorila vo verejnosti spoločnosť LawFarm s.r.o.. Ako priekopník v riešení problémov okolo DPL si zasluhuje pozornosť a vďaku za to, že ako člen skupiny Kratky Global Trust a.s. nielenže rozprúdil spomínanú diskusiu ale aj za to, že vtiahol do riešenia problémov s DPL aj mladých ľudí. Tak ako sú DPL unikátom vo svete, nehovorím, že pozitívnym, tak sa stala unikátnou aj táto súťaž. Všetky tímy urobili kus práce. Niektoré síce našli nereálne riešenia v hľadaní odpovede na otázku "Čo s DPL?", ale podstatné na celej súťaži je, že sa hľadali cesty a ukázala sa kreativita mladých ľudí.

JUDr. Bronislava Kubišová
konateľka LawFarm s.r.o.
členka odbornej komisie súťaže

JUDr. Bronislava Kubišová
Poslaním študentskej súťaže LAWGAMES je podporovať rozvoj budúcich reprezentantov právneho odvetvia. Pre spoločnosť LawFarm, s. r. o., ako odborného garanta podujatia, aj pre mňa osobne ako porotkyňu, bola veľká česť prispieť k realizácii a úspešnému priebehu súťaže. V jej prvom ročníku hľadali súťažné tímy odpovede na otázky týkajúce sa družstevného práva a predovšetkým – navrhovali riešenia, ako naložiť s družstevnými podielnickými listami (DPL). Myšlienky a návrhy, ktoré študenti prezentovali v rámci súťaže boli nápadité, hodné nášho záujmu. Aj preto verím, že z LAWGAMES sa stane do ďalších rokov tradícia.
Víťaznému tímu BBK Legal z Masarykovej univerzity v Brne ešte raz blahoželám!

Bc. Denisa Balogová
LawGames event manager

Bc. Denisa Balogová
Prvý ročník súťaže LAWGAMES hodnotím veľmi pozitívne. Študenti právnických fakúlt mali jedinečnú možnosť nadobudnúť nové poznatky, získať skúsenosti, zasúťažiť si a zabojovať o výhru v hodnote 3333 Eur. Rezonoval individuálny prístup a kreativita. Výhru síce získal len jeden súťažný tím, ale ani ostatní neodišli na prázdno. Semifinalisti, ktorí nepostúpili do finále získali poukážky na nákup kníh a ceny od mediálnych partnerov. Treba pripomenúť, že aj finalisti, ktorí nevyhrali hlavnú cenu, dostali odmenu v podobe originálnych akcií vydaných vo Francúzku z roku 1920.
Všetkým prajem veľa úspechov v štúdiu, a teším sa na stretnutie v ďalšom ročníku prestížnej právnickej súťaže LAWGAMES.

BBK Legal - Lukáš Bögöš a Vít Křížka
študenti 5. ročníka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

BBK Legal
Súťaž splnila naše očakávania. Čakali sme profesionálny prístup od všetkých. Bolo to tak, a to sa nám páčilo. Priznávame sa, že jediná noc medzi semifinále a finále súťaže nás donútila dať na papier to, čo nám rezonovalo dávnejšie v mysli. Zúročili sme však aj skúsenosti s výučby na Masarykovej univerzite. Vyučujúci nás totiž vedú k tomu, aby sme pochopili podstatu právneho problému a nie naspamäť ovládať paragrafy. Tie, keď treba vieme, kde nájdeme. Vedú nás však aj k tomu, aby sme dokázali vyjadrovať svoje myšlienky a presadzovať svoje riešenia. Víťazstvo v súťaži LAWGAMES a samotná výhra nás nesmierne potešila.

Druháci - Dominika Gričová, František Horváth, Andrej Staník a Ivan Hanuska
študenti 2. ročníka Právnickej fakulty Paneurópskej univerzity v Bratislave

Druháci
Súťaž LAWGAMES bola pre nás výzvou. S obchodným právom sme sa vo výučbe začali stretávať iba v tomto semestri, a tak príprava na súťaž nás donútila naštudovať si právnu problematiku družstiev. O to viac nás potešilo, že sme boli v semifinále úspešní a postúpili sme do finále. Tá noc, za ktorú sme museli zvládnuť zadanie finálového kola nám dala zabrať. Ale ubezpečili sme sa, že naozaj je dôležitý nápad, ako sa zhostiť úlohy. Síce nás trošku mrzí, že sme nevyhrali, lebo sme do toho vložili veľa, ale súperi boli vo finále veľmi dobrí a víťazi si prvé miesto naozaj zaslúžia.

Chorí havrani - Roman Vizvári a Roman Klempa
študenti 4. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Chorí havrani
Obľubujeme odborné tvorivé diskusie a radi sa zapájame svojimi názormi do teoretickej právnej argumentácie. Preto nás pritiahla súťaž LAWGAMES. Keďže odmena pre víťaza bola vysoká, predpokladali sme, že aj ostatní dajú do súťaže maximum a očakávali sme, že sa stretneme so študentskou elitou. Naše očakávania sa splnili. Súťaž nám však umožnila overiť si svoj ústny prejav, podstata ktorého je nielen v pochopení právneho aspektu, ale dokázať ho aj zrozumiteľne prezentovať. Je nám síce ľúto, že sme nestáli na najvyššom stupienku, ale konkurencia vo finále bola naozaj silná. Súťaž bola vysoko profesionálna a dala nám veľa.

LawGirls - Frederika Majzunová, Júlia Gašparovičová, Monika Hlavičková a Denisa Hamranová
študentky 2. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

LawGirls
Keďže sme presvedčené o tom, že kto chce hýbať svetom, musí pohnúť sám sebou, súťaž LAWGAMES bola pre nás výzvou overiť si, či dokážeme pohnúť samé sebou. Chceli sme si vyskúšať, či si dokážeme naštudovať problematiku družstevného práva, s ktorou sme sa pri výučbe ešte nestretli. Verili sme, že na semifinále zažijeme tú pravú pracovnú atmosféru a nasajeme spôsoby, aké budeme musieť využívať vo svojej právnej praxi v budúcnosti. Našou výhrou bol už postup do semifinálového kola, v ktorom bola zaujímavá odborná diskusia.

M§M law.co - Tomáš Majzel a Alexander Murín
študenti 4. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

M§M  law.co
Do súťaže LAWGAMES sme sa zapojili hlavne preto, lebo sme sa chceli viac priblížiť praxi. Téma súťaže totiž už napovedala, že ide o riešenie problému v rámci družstevného práva, ktorý priniesol reálny život. Družstevné právo predstavuje špecifickú oblasť, ktorej sa nevenuje až taká veľká pozornosť, akú si iste zaslúži. Chceli sme diskutovať a očakávali sme aj kritické slová. Tých sa totiž nebojíme. Diskusia na semifinále bola veľmi zaujímavá a splnila naše očakávania. Trošku nás mrzí, že sme nepostúpili do finále, ale život ide ďalej.

PEVS Law team - Monika Iva Elischerová a Lukáš Skukálek
študenti 2. ročníka Právnickej fakulty Paneurópskej univerzity v Bratislave

PEVS Law team
Súťaž LAWGAMES bola pre nás obrovskou výzvou. A keď sme uspeli v semifinále, o to väčšia bola naša radosť. Dokonca to považujeme za úspech, pretože sme v škole ešte nemali družstevné právo. Všetko sme si museli naštudovať sami. Čakali sme zdravú rivalitu. Toto naše očakávanie sa aj splnilo. Diskusia pri prezentovaní viacerých riešení pri nakladaní s družstevnými podielnickými listami bola bohatá a umožnila nám nazrieť aj do problémov reálnej praxe.

Slepé, ale ozbrojené - Kristína Melicherová a Klára Nemcová
študentky 2. a 3. ročníka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Slepé, ale ozbrojené
Priznávame sa, že keď sme zhliadli plagát o súťaži LAWGAMES, najprv nás zaujal fakt, že sa súťaží o 3333 eur. Vzápätí nás ale doslova prepadli obavy, pretože družstevné právo bolo pre nás veľkým otáznikom. Neľutujeme, že sme sa zapojili do súťaže. Už pri spracovávaní zadania v predkole súťaže sme získali nové poznatky v doteraz pre nás neznámej právnej oblasti. To, že sme sa prebojovali do semifinále nás posmelilo. Dobrou školou bolo pre nás verejné vystúpenie na pri prezentácii svojich myšlienok.